Skip to content

Stichting Poldermaat met Schik begeleide vakanties (hierna Stichting Poldermaat) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Poldermaat  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Poldermaat  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren je daarom via dit privacy statement over hoe wij met jouw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden door Stichting Poldermaat verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een vakantie overeenkomst
 • Het adviseren van/over een geschikte vakantie, passende bij jouw persoonlijke situatie
 • Het verlenen van de gewenste en vereiste begeleiding en zorg, passende bij jouw persoonlijke situatie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het maken en versturen van een foto/tekst vakantieboek
 • Het gebruiken van vakantiefoto’s ter illustratie van onze reisgids, website, nieuwsbrieven en social media-pagina’s
 • Verzending van onze brochures en mailings

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, roepnaam, achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, provincie, land
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Paspoortgegevens/ kopie paspoort met gebruik van voorlegger(nummer, uitgifte datum, uitgifteplaats)
 • Gegevens gezondheid/ Medische informatie
 • Naam en telefoonnummer van achterblijvers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Derde partijen zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vervoerders, drukkerijen en post verwerkingsbedrijven, accommodatieverschaffers, zorginstellingen en zorgverzekeringen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen/niet tekenbevoegd persoon

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar), of personen die niet tekenbevoegd zijn indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Poldermaat bewaart persoonsgegevens uiterlijk tot 3 jaar na terugkomst van jouw laatste vakantie. Fotomateriaal wordt maximaal 10 jaar gebruikt.

Officiële instanties

Als je een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekend maken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij Stichting Poldermaat en haar leveranciers hebt geboekt. Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Beveiliging

Stichting Poldermaat doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Stichting Poldermaat waarborgt hierbij je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacywetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens vindt je hier. Deze wet vervalt vanaf 28 mei 2018 en wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die geldt in de hele Europese Unie.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Indien je wilt dat Stichting Poldermaat jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:
Telefonisch contact opnemen via 06-44004321
Mailen naar info@vakantiesmetbegeleiding.nl
Een brief sturen:
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik
Postbus 204
8250AE Dronten

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Dronten, mei 2018

Back To Top