Skip to content

Als u de reis wilt annuleren, adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik. Daar ontvangt u informatie over de kosten die aan de annulering verbonden zijn. Als de reden van annulering gedekt is door het annuleringsfonds, vergoedt Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik de annuleringskosten.

art. 1 Woordenlijst

In deze voorwaarden verstaan we onder:
Afbreking van de reis: Ziekenhuisopname tijdens de reis en/of voortijdige terugkeer naar Nederland.
Annulering: Het afzien van de reis.
Dagvergoeding: De reissom gedeeld door het aantal dagen van de reisovereenkomst.
1e of 2e graad: echtgeno(o)t(e); ouders, schoonouders, stiefouders of pleegouders; kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen en kleinkinderen; grootouders, ook de grootouders van de inwonende partner; broers en zusters, zwagers en schoonzusters.
Ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel: Ziekte of ongeval, dusdanig dat sprake is van een zorgwekkende toestand waarbij voor het leven van de betrokkene wordt gevreesd.
Huisgenoot: De partner van de deelnemer en zijn of haar inwonende kinderen, die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven als de deelnemer en die in gezinsverband met verzekerde samenwonen.
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het annuleringsfonds.
Wij/Ons: Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik, de organisatie waarmee de overeenkomst is gesloten.

art. 2 Wat valt er onder het annuleringsfonds

A. Annulering

In geval van annulering vergoeden wij de annuleringskosten die de deelnemer rechtens verschuldigd is aan Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik. Deze annuleringskosten omvatten de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van één van de volgende, op het moment van het boeken van de reisovereenkomst, onzekere gebeurtenissen.

 1. overlijden, ziekte of ongevalsletsel van de deelnemer welke van dien aard is, dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand van betrokkene op medische indicatie deze persoon niet aan de reis kan deelnemen.
 2. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel zoals beschreven in artikel 1, van niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer.
 3. de deelnemer kan op medisch advies een inenting niet ondergaan terwijl deze inenting verplicht is voor de reis of het verblijf.
 4. er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel in eigendom van de deelnemer of aan het bedrijf waar de deelnemer als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de deelnemer tijdens de reisperiode dringend noodzakelijk is.
 5. de deelnemer raakt na een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkeloos als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkzaam was.
 6. de deelnemer aanvaardt een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd of voor de duur van tenminste één jaar. Voorwaarden daarbij zijn: dat zijn aanwezigheid tijdens de reisperiode noodzakelijk is; dat het om een dienstbetrekking van niet minder dan twintig werkuren per week gaat.
 7. echtscheiding van de deelnemer, onder voorwaarde dat de echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract wordt daarbij gelijkgesteld met echtscheiding.
 8. de deelnemer krijgt onverwacht een huurwoning toegewezen. Voorwaarde daarbij is dat de huur van de woning in gaat tijdens de reisperiode of in de periode van dertig dagen die voorafgaat aan de ingangsdatum van de reisperiode.
 9. er moet een medisch noodzakelijke ingreep plaatsvinden bij de deelnemer of bij een huisgenoot van de deelnemer. Voorwaarde daarbij is dat deze ingreep uitsluitend tijdens de reisperiode kan worden gedaan.

B. Afbreking van de reis

In geval van afbreking van de reis die het gevolg is van gebeurtenissen als genoemd onder artikel 2 A, wordt een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur. Ook de terugreisdagen komen voor vergoeding in aanmerking. Afbrekingen van minder dan acht uur komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij voortijdige terugkeer naar Nederland moet de medische noodzaak hiervan zijn vastgesteld door een arts.

art. 3 Wat is uitgesloten

Van het annuleringsfonds is uitgesloten:

 1. alle schade waarbij door de deelnemer of de bij de uitkering belanghebbende, omtrent het ontstaan, de aard of omvang van de schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan. Hierdoor kan de deelnemer geen enkel recht aan het annuleringsfonds ontlenen.
 2. alle schade als blijkt dat de deelnemer een verplichting uit het annuleringsfonds niet of niet tijdig is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad.
 3. schade die veroorzaakt is met opzet of door grove schuld van de deelnemer.
 4. de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met ziekte en/of afwijkingen die reeds vóór de ingangsdatum van deelname aan het annuleringsfonds bestonden of klachten veroorzaakten. Dit geldt zowel voor de deelnemer als voor familie in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer. Deze uitsluiting vervalt: als voor genoemde ziekte en/of afwijkingen de laatste drie maanden vóór de ingangsdatum van deelname aan het annuleringsfonds geen (para)medische behandeling, onderzoek of gebruik van geneesmiddelen heeft plaatsgevonden.
 5. schade die ontstaan is of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol door de deelnemer en door gebruik door de deelnemer van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen.

art. 4 Wat zijn de verplichtingen bij schade

De deelnemer is verplicht om, zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden:

 1. deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
 2. zich op verzoek en op kosten van ons door een door ons aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
 3. de schade aannemelijk te maken en als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende verklaring te overleggen over het ontstaan, de aard en de omvang van de schade. De opgaven die de deelnemer mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, zullen gebruikt worden om de omvang van de schade vast te stellen en om het recht op vergoeding te bepalen.

art. 5 Hoe wordt de schadevergoeding geregeld

 1. Wij vergoeden de schade en kosten die onder het annuleringsfonds zijn gedekt alleen tegen overlegging van de originele bewijsstukken.
 2. Er wordt nooit meer uitgekeerd dan de op de factuur/bevestiging vermelde reissom. Komt het te vergoeden bedrag niet overeen met de volle reissom, dan zal de vergoeding in evenredigheid tot de volle reissom worden vastgesteld.

art. 6 Deelnamekosten

U dient de deelnamekosten vooruit te betalen. Bij annulering van de reis door Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik zullen wij het bedrag dat voor deelname aan het fonds is betaald, terugbetalen. In geen enkel ander geval bestaat recht op terugbetaling van de betaalde bijdrage voor deelname aan het fonds.

art. 7 Aanvang, duur en einde van deelname

De deelname aan het fonds begint na betaling van de kosten met de afgifte van de factuur/bevestiging en eindigt na het verstrijken van de daarop vermelde periode van de reis.

Back To Top