Skip to content

Uw vakantie en het pgb

In 2015 is de zorg veranderd. Voor de meeste mensen met een indicatie in 2014 veranderde in 2015 alleen de betalingsregeling, niet de hoogte van hun budget of de regeling rondom het pgb. In 2016 vervalt dit overgangsrecht en zullen ook zij de gevolgen van de veranderingen meer en meer gaan ondervinden. Wat betreft uw vakantie en het pgb is de regeling afhankelijk van de wet waaruit u uw pgb nu ontvangt. Voor mensen met een pgb-Wlz verandert er het minst. Mensen met een pgb in de andere wetten vallen onder het regiem van hun gemeente of zorgverzekeraar, die beide de vrijheid hebben om eigen regels toe te passen.

Wlz
Pgb via het zorgkantoor
Uw volledige vakantie

Dat kan wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een beschermende omgeving nodig, om te voorkomen dat u in gevaarlijke situaties terechtkomt.
 • En/of u heeft een therapeutische omgeving nodig, waar therapie- en zorgfuncties aanwezig zijn.
 • Daarnaast heeft u permanent toezicht en/of zorg in uw nabijheid nodig zodat tijdig ingegrepen kan worden.
 • De noodzaak moet aanwezig zijn dat degene(n) met wie u woont en van wie u niet-gebruikelijke zorg krijgt – uw ouders, uw partner of een huisgenoot – tijdelijk wordt/worden ontlast, dan wel dat bij hem/haar/hen overbelasting wordt voorkomen.

Wlz
Pgb via uw zorgkantoor

Nieuwe maatregelen in 2015

 • De zogenoemde Wet toelating zorginstellingen (WTZi-eis), ofwel eisen aan onder andere bedrijfsvoering waaraan aanbieders van logeer- en vakantieopvang moesten voldoen, is komen te vervallen.
 • De vakantieopvang moet een veilige en beschermende woon- en leefomgeving bieden waar u samenhangende zorg krijgt; samenhangende zorg wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig op vakantie te kunnen gaan.
 • Gaat u buiten de EU op vakantie, dan is het niet mogelijk uw volledige vakantie vanuit de functie ‘logeeropvang’ (voorheen kortdurend verblijf) uit uw pgb te betalen; wel kunt u wereldwijd verzorging, verpleging en begeleiding inzetten tijdens uw vakantie (zie hierna).
 • Het is mogelijk logeeropvang in te kopen bij familie mits er ook andere budgethouders logeren en de opvang voldoet aan de voorwaarden van ‘beschermde woonomgeving’ en ‘samenhangende zorg’.
 • Op dit moment mag maximaal 104 etmalen per jaar logeeropvang ingekocht worden. Vanaf 2016 wordt dit uitgebreid naar maximaal 156 etmalen per jaar.

De meeste organisaties die in De Blauwe Gids staan vermeld, voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Als u twijfelt, vraag dan schriftelijk toestemming aan uw zorgkantoor. Twijfelt u daarna nog, dan kunt u contact opnemen met Per Saldo (zie onder).

Wlz
Pgb via het zorgkantoor
Begeleiding/verpleging/verzorging

Verkeert u in de situatie dat:

 • u niet in aanmerking komt voor volledige vergoeding van een aangepaste vakantie vanuit het pgb,
 • maar wel verzorging, verpleging en begeleiding nodig heeft tijdens uw vakantie,
 • dan betaalt u uw vakantie zelf
 • en kunt u wel iemand inhuren, die de zorg die u nodig heeft tijdens uw vakantie voor zijn rekening neemt.

Deze hulp tijdens uw vakantie kunt u dan dus wel uit uw pgb betalen (plus in bepaalde gevallen ook de onkosten die u daarvoor moet maken voor uw zorgverlener: zie hieronder), maar niet de overige kosten die u voor uw vakantie maakt.

Wlz
Pgb via uw zorgkantoor

Wat moet u verder nog weten?

 • Voor betaling van uw eigen volledige aangepaste vakantie sluit u een zorgovereenkomst af met een zorginstelling en maakt u een zorgbeschrijving. Deze documenten stuurt u op naar het zorgkantoor. Pas na goedkeuring van beide documenten kunt u de rekening indienen bij de SVB.
 • Voor familie, partner en vrienden met wie u samen vakantie viert, kunt u alleen de kosten van begeleiding, verpleging of verzorging die zij u tijdens uw gezamenlijke vakantie geven, vergoeden vanuit het pgb. U kunt vanuit het pgb niet de reis- en verblijfskosten betalen.
 • Voor uw zorgverlener die alleen meegaat om voor u te werken, niet om zelf vakantie te vieren, kunt u alle kosten vanuit het pgb vergoeden, inclusief de reis- en verblijfskosten. Daarvoor sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener en maakt u een zorgbeschrijving. Gaat het om een zorgverlener die ook buiten uw vakanties voor u werkt, dan vermeldt u dit in de bestaande zorgbeschrijving en geeft u in uw zorgovereenkomst aan dat er sprake kan zijn van extra kosten.

Jeugdwet en Wmo
Pgb via uw gemeente

Uw volledige of begeleiding tijdens vakantie

Kortdurend verblijf/logeeropvang is onderdeel van de Jeugdwet en Wmo en is bedoeld om naasten te ondersteunen. Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat daarbij centraal: ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Het kan gaan om het tijdelijk overnemen van de totale zorg waardoor naasten tijdelijk ontlast worden van hun taak, de zogenoemde respijtzorg. Hebt u een maatwerkvoorziening voor uw kind (Jeugdwet) of voor uzelf (Wmo) en hebt u gekozen voor een pgb? Dan kunt u kortdurend verblijf ter ontlasting van uw naasten inzetten met uw pgb.

Met een pgb voor begeleiding (en voor kinderen, ook persoonlijke verzorging) kunt u tijdens uw vakantie begeleiding (plus voor kinderen: persoonlijke verzorging) inhuren.

Let op: vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfkosten die uw zorgverlener maakt, ook uit uw pgb betaald kunnen worden.

Jeugdwet en Wmo
Pgb via uw gemeente

Wat moet u weten over pgb en vakantie?

 • Loopt uw indicatie na 31 december 2015 af, dan hebt u of uw kind in 2015 het hele jaar overgangsrecht gehad, met hetzelfde pgb en dezelfde rechten en plichten. Uw gemeente heeft u inmiddels laten weten of u in 2016 een nieuw pgb toegekend hebt gekregen en waarvoor. Is dat niet het geval dan heeft uw gemeente u laten weten dat uw overgangsrecht is verlengd tot, in de meeste gevallen, 1 mei 2016. Tijdens dit verlengde overgangsrecht behoudt u nog altijd uw oude pgb, met de meeste van de daarbij horende rechten en plichten.
 • Wanneer u uw pgb wil inzetten voor een vakantie die na afloop van uw overgangsrecht zal plaatsvinden, is het de vraag hoe uw nieuwe pgb er op dat moment uitziet. U verliest dan in elk geval de Awbz/Wlz rechten en plichten: uw gemeenten hanteert eigen regels. Wanneer dit in uw geval speelt, bel dan uw gemeente en overleg wat de mogelijkheden zijn.
 • Bij uw pgb-aanvraag bij de gemeente kunt u in uw persoonlijk plan aangeven waarom vakantieopvang voor u en/of uw kind belangrijk is, bijvoorbeeld om uw gezin of uzelf als partner tijdelijk te ontlasten, met als resultaat dat u de zorg voor uw naasten vol kunt houden.
 • Bij goedkeuring van uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlening of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB. Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren.

Zvw
Pgb via uw zorgverzekeraar

Wat moet u weten?

 • Heeft uw kind de diagnose ‘Intensieve Kindzorg’, dan krijgt u het pgb van uw zorgverzekeraar (Zvw), waarmee u persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en kortdurend verblijf (logeren en vakantie) voor uw kind kunt inkopen.
 • Als u als volwassene een pgb-Zvw voor verpleging en verzorging heeft, kunt u dat tijdens uw vakantie in binnen- en buitenland blijven gebruiken.
 • Hebt u als volwassene aanvullende zorg nodig in de vorm van ‘begeleiding’, dan kunt u dit aanvragen bij uw gemeenten.
 • Als u naar het buitenland gaat en tijdelijk een buitenlandse zorgaanbieder inkoopt voor uw kind of uzelf met uw pgb, dan moet u dit vooraf schriftelijk melden aan uw zorgverzekeraar en pas na toestemming van uw zorgverzekeraar kunt u de afgenomen zorg declareren.

Zorgverzekeringswet indicatie IKZ: wat moet u weten?

Anders dan bij volwassenen kunnen ouders met een kind met een indicatie IKZ naast de benodigde verpleging en verzorging, ook zorg die daar direct mee samenhangt inkopen, zoals begeleiding en kortdurend verblijf. Het kortdurend verblijf of logeer-/vakantieopvang kan nog wel een discussiepunt zijn, omdat de regeling tot nu toe vooral gericht is op verblijf in een kinderhospice. Het is daarom raadzaam met uw zorgverzekeraar te overleggen of er ook een ander verblijf (logeren/vakantie) dan een kinderhospice vergoed kan worden, zodat u de zorg voor uw kind vol kan houden (respijtzorg).

Per Saldo

Uw vragen zijn met deze informatie wellicht niet allemaal beantwoord. Ook kan het zijn dat de regelingen inmiddels zijn veranderd, c.q. aangepast. Voor meer en de meest actuele informatie kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een pgb.

Kijk op de website van Per Saldo: www.pgb.nl

Telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag, 10-17 uur: 0900 742 48 57 (voor leden is er een speciale ledenlijn)

Back To Top